תנאי שימוש באתר www.ayalabahash.co.il

ברוכים הבאים לאתר AYALABAHASH אשר כתובתו www.ayalabahash.co.il (להלן: האתר), האתר מופעל על ידי אילה בחאש ח.פ 052970241 (להלן: מפעילת האתר).

תנאי שימוש אלה (להלן: התנאים ו\או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת הימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך ובין מפעילת האתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.

 

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב נייד \ נייח וכו'). כמו כן הם חלים על שימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.


כללי

 • בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר ו\או רוכש דרך האתר מוצרים (להלן: "המשתמש").

 •  ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 • הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

 • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 •  מפעילת האתר זוקפת  לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך כדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות בתנאי השימוש.

 • האתר הינו אתר אינפורמטיבי + חנות מקוונת, באתר ניתן למצוא בלוג ומאמרים בנושאים מקצועיים כגון בניית תדמית עסקית, סטיילינג מקצועי, צילום ובניית אתרים, מדריכים חינמיים, ומוצרים דיגיטליים לרכישה ( קורסים דיגיטליים, שירות בניית אתרים, דפי נחיתה, ייעוץ אישי)


תכנים באתר:

 • האתר כולל בלוג, מאמרים טקסטים תמונות, סרטונים ומידע נוסף (להלן: התכנים").

 • התכנים המוצעים למשתמש לצפייה בהשאלה בלבד, לשימוש אישי שאינו מסחרי ובהיקף המותר על פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.


הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר

 • מפעילת האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו\או תכנים השייכים לצד ג'

 • מפעילת האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו\או ייגרם למשתמש ו\או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.

 • על המשתמש ו\או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר להתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעילת האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה כי נכון לעשות כן, אין באמור כדי להטיל אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו\או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

 • מפעילת האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.

 • מפעילת האתר רשאי לשנות בכל עת את תכני האתר, להחליף איזה מהתכנים, להוסיף תכנים ולשנות את היצע המוצרים באתר.

 • האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

 • כל התכנים המוצגים באתר, לרבות בקורס אינם מהווים תחליף לייעוץ על ידי בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר, לרבות אך לא רק, ייעוץ משפטי ו,או ייעוץ מכל סוג שהוא.

 • האתר מוצע לציבור כמו שהוא.

 • מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצרכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל האחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו\או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו\או במלואן, מכל סיבה שהיא אחריות לכל בעיה טכנית ו\או אחרת הפוגעת ביכולת השימוש באתר.

 • מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים המופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 • מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכלל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בכך שיגרמו למשתמש אן לרכושו עקב כך.

 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר המותר אשר הוא הוזמן ושולם עד אותה עת על ידי המשתמש.


הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

 •  המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש.

 • מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המירבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים בנמצא באתר תיעשה על אחריות המשתמש בלבד.

 • התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר הינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.

 • על מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחריות הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט.

 • ידוע למשתמש כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה ספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, מפעילת האתר אינו אחראי לכשלים ו\או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו\או איטי לאינטרנט.

 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הצפייה בתכנים באמצעות האתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצל, ומשכך יתכן כי תפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך.

 • התכנים באתר משקפים גישה, דרך או דעה אישית מסוימת של יוצרם וכך יש להתייחס אליהם, בזהירות המתבקשת, אם תחליט להסתמך על התכנים או לפעול לפיהם – חלה עליכם האחריות המלאה והבלעדית לפעילותכם ולתוצאותיהן.


הרשמה לאתר

 • על מנת לבצע רכישה של מוצר כלשהו באתר, יהיה עליך להירשם לאתר.

 • הרשמה לאתר תדרוש מסירת פרטים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, ת.ז. ומספר כרטיס אשראי.

 • לאחר תהליך הרישום ישמרו פרטי המשתמש במערכת (למעט פרטי כרטיס אשראי).


תנאי סף לביצוע עסקה ו\או רכישה באתר:

 • האתר מאפשר למשתמשים רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים הדיגיטליים הנרכשים באתר.

 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף  למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

 • המשתמש הינו בעל כרטיס ישראלי תקף.

 •  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

 • יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת הסליקה אשר עמה יעבוד מפעילת האתר (להלן: "חברת הסליקה").

 • ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס למערכת של חברת הסליקה, תידרש לאמת את זהותך על ידי קוד שישלח אליך בהודעת SMS או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת.

 • יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו\או ישמרו ו\או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינו שומר ו\או מנהל פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש ע"י אחרים ברשת, מפעילת האתר אינו אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שיגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך, למפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו\או פריצה לנתונים ו\או לאבטחת מידע של נתונים אלו.

 • על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו\או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדית, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו\או לשנות את דרך התשלומים האתר לפי שיקול דעתה הבלעדית ובכל עת כפי שיראה לה.

 • המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.

 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו\או להתחזות לאחר.


המוצרים הדיגיטליים הנמכרים באתר:

 • המוצרים הנמכרים באתר הינם דיגיטליים, לרבות אך לא רק: קורסים דיגיטליים בתשלום, מדריכים דיגיטליים, פגישות יעוץ, תכניות ליווי עסקיות.

 • כל המוצרים הדיגיטליים המוצעים לרכישה באתר מוצעים בתשלום חד פעמי כאשר זמן השימוש הינו לתקופה בלתי מוגבלת בזמן.

 • לכל מוצר דיגיטלי יש מדריך וידאו ובחלקם, בנוסף, מדריך כתוב אשר ניתנים יחד עם המוצר.

 • כל מוצר דיגיטלי מוסיף את הרוכש לרשימת תפוצה לקבלת פרסומים נוספים על האתר ועל השירותים המוצעים בו.

 • לכל מוצר דיגיטלי ישנו תמצית אודות המוצר ונתונים טכניים הכוללים את דרישות החומרה ו\או התוכנה הנדרשות על מנת להשתמש במוצר. על המשתמש חלה החובה והאחריות הבלעדית לקרוא ולהבין מה המוצר האם יש לו את החומרה ו\או את התוכנה הנדרשת על מנת להשתמש במוצר זה.

 • אי עמידה בדרישות החומרה ו\או התוכנה למוצר ו\או אי הבנת המשתמש את הוראות השימוש לא ישמו סיבה ו\או עילה לביטול הרכישה.

 • מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו\או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו\או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדית.

 • מובהר בזאת, כי באופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

 • יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.

 • מחירי המוצרים הקבועים הרשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת מוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים.

 • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחירי המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל המוצרים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

 • חשבונית עסקה תשלח למייל שמסר המשתמש לאחר אישור העסקה ע"י חברה האשראי.

 • מפעילת האתר רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג'.

 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום.

 • המוצרים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה – אין להעביר ו\או להסב ו\או להמחאות ו\או להעתיק ו\או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים ו\או המוצרים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים ו\או במוצרים , במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב מראש מצד מפעילת האתר.

 • במידה ולמפעילת האתר יהיה חשד סביר שהמשתמש מפר ו\או  יפר ס' ב' לעיל, המשתמש יחסם ויינקטו נגדו הליכים משפטיים, כמו כן המשתמש ישפה ויפצה את מפעילת האתר בכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מההפרה.

 • עליך לפעול עפ"י הוראות אלו בכפוף לשמירה על זכויות קניין רוחניים של צד ג', עליך להשתמש בתמונות באופן שלא יפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, האחריות המלאה  לכך היא עליך בלבד כל פעולה ושימוש בתמונות על ידך אשר יהוו הפרה ו\או אשר בגינם יהיו תביעות ו\או  דרישות נגדך, באחריותך בלבד ומפעילת האתר פטור מכל אחריות לכך, לרבות שיפוי.


תנאים מיוחדים לקורסים דיגיטליים המוצעים לרכישה באתר:

 • הקורסים מבוססים על מערכת SCHOOLER  בתוך אתר רב מסר – https://cp.responder.co.il/ (להלן: "המערכת").

 • רכישת הקורס תהיה כפופה לתנאי השימוש של המערכת.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל סתירה בין תנאי המערכת לתנאים אלו, תנאים אלו יגברו.

 • רכישת קורס נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמא הייחודיים לכל משתמש, מתן אפשרות צפייה בתכני הקורס תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמא נכונים.

 • הקורס הינו אישי ובלתי ניתן להעברה –  אין להעביר ו\או להסב ו\או להמחאות ו\או להעתיק ו\או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים ו\או בקורס, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב מראש מצד המפעילה.

 • במידה ולמפעילת האתר יהיה חשד סביר שהמשתמש מפר ו\או יפר ס' ב' לעיל, המשתמש ייחסם וינקטו נגדו הליכים משפטיים, כמו כן המשתמש ישפה ויפצה את מפעילת האתר בכל נזק אשר יגרם לו כתוצאה מההפרה.

 • הקורס יהיה זמין לצפייה לזמן בלתי מוגבל (להלן: "תקופת הקורס"), בכפוף לתנאי המערכת וכל עוד מפעילת האתר ממשיך להפעיל את האתר.


ביטול עסקה

 • רכישת מוצר דיגיטלי (כל המוצרים באתר הינם מוצרים דיגיטליים) מהווה "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995.

 • בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל, לכן למשתמש לא תהיה זכות כלשהי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי לאחר אישור העסקה ולאחר שהמוצרים יהיו זמינים לשימוש.

 • המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו\או דרישה בנימוק של אי התאמה של המוצרים ו\או אי עמידה בדרישות החומרה ו\או התוכנה ו\או אי הבנת הוראות השימוש לצורך ביטול העסקה.

 • מפעילת האתר רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.


קניין רוחני:

 • כל זכויות הקניין הרוחני לתכנים המופיעים האתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו\או כל חומר אחר, שייכות למפעילת האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

 • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.

 • אין להעתיק ו\או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירת נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתרו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב מראש מצד מפעילת האתר.

 • האתר לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

 • כל שימוש פוגע בזכויות היוצרים ו\או בקניין הרוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו\או ללקוחות האתר ו\או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו\או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו\או מכוח הדין. חדירה למערכת מחשב האתר מהווה עבירה פלילית על פי דין החל בישראל.

 • כמו כן יובהר ישנם תכנים שאינם שייכים בהכרח למפעילת האתר אלא ניתן למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.

 • כל ס' בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.


פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

 • מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו\או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.

 • ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו\או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו\או מקורות מידע ו\או גופים ו\או ארגונים או חברות אחרים (להלן: "קישורים").

 • אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 • קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 • כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, ו,או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו\או מחויבות בקשר עם ההתקשרות כאמור.

 • מפעילת האתר תהיה רשאית  להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

 • אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

 • מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שיגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.


הפסקת שימוש ושיפוי:

 • מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת כתובת IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

 • המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו\או דרישה ו\או נזק ו\או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טירחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר יגרמו למפעילת האתר ו\או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראת תקנון זה ו\או יפר הוראות דין כלשהן ו\או זכויות צד ג' כלשהן, ו\או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו\או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו\או באופן עקיף.

 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא יסגר ו\או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו\או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו\או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו\או את אספקת השירות נשוא העסקה במועדים שנקבעו, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו\אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.


המחאת זכויות וחובות:

 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל\ רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג ו\או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

 • במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד שלישי, שיקבל את הזכויות באתר והמשתמש מסכים לכך מראש.


שימושים אסורים:

 • המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

 • המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד באמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

 • המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת האתר. מפעילת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא אישרה בקשת לקוחות לעשות כך.

 • המשתמש אינו רשאי לפגוע בשמה הטוב של מפעילת האתר ו\או במוניטין האתר ובשירותיו, חל איסור להפיץ דברי דיבה, לשון הרע ו\או להשמיץ בפומבי את מפעילת האתר ו\או את האתר ו\או שירותי האתר.


דין וסמכות שיפוט:

 • סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו\או הפרתו ו\או כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 • הדין החל על הסכם זה וכן כל תביעה ו\או סכסוך ו\או מחלוקת הנובעת כתוצאה מהסכם זה יהיה דין מדינת ישראל בלבד.


תנאים נוספים:

 • המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים, וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדית של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

 • השירות פועל ברשת אינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא בזה, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו\או פעולתו ללא הפרעות ו\או תקלות ו\או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 • רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


שירות לקוחות ויצירת קשר:

 •  פניה לשירות הלקוחות בכל נושא תיעשה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הנ"ל: service@ayalabahash.co.il

 • הפניה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפנייתכם בזריזות וביעילות.
אני רוצה לעבור איתך את התהליך המלא!